8,500,000
4,500,000
1,200,000
1,200,000

Thay mặt kính ( ép kính) iPhone

Thay mặt kính iPhone 11

1,400,000

Thay mặt kính ( ép kính) iPhone

Thay mặt kính iPhone 11 Pro

1,500,000

Thay mặt kính ( ép kính) iPhone

Thay mặt kính iPhone 11 Promax

1,700,000
1,200,000